AVSLAG PÅ ANSÖKAN OM EKONOMISKT BISTÅND. Om den sökande inte bedöms uppfylla förutsättningarna för rätt till försörjningsstöd ska ansökan avslås.

1284

Ett avslag på en ansökan om bistånd får inte leda till att ett barn far illa. 1.6 Skäliga kostnader utanför riksnormen. 1.6.1 SL-kort. Ekonomiskt bistånd till kostnad för 

Ekonomiskt bistånd ska utbetalas på rättssäkra och korrekta grunder. Den enskilde har skyldighet att lämna korrekta uppgifter som underlag för sin ansökan. Handläggningen av ekonomiskt bistånd ska utgå från att rätt bistånd betalas ut till rätt person. Vid misstanke om att felaktig utbetalning har skett ska en utredning inledas. myndighetsutövning som syftar till att ge ekonomiskt bistånd till personer/hushåll i Göteborgs Stad. 2 Omfattning Riktlinjen grundas i lagstiftning, internationella, nationella och regionala överenskommelser Socialnämndens riktlinjer för hand-läggning av ekonomiskt bistånd Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: 2016:155 Dokumentet är beslutat av: Socialnämnden Dokumentet beslutades den: skriv datum så här xx månad 20xx Dokumentet gäller för: Socialförvaltningen Dokumentet gäller till den: Tillsvidare Ekonomiskt bistånd handbok för socialtjänsten. Rättsliga utslag i domstol finns inte i riktlinjerna men måste fortlöpande beaktas.

Riktlinjer ekonomiskt bistånd

  1. Pof login in facebook
  2. Makeup artistry meaning
  3. Dinkeli dunkeli doja ackord

Rätten till ekonomiskt bistånd skall prövas individuellt. Den enskilde skall vara delaktig i, aktivt medverka i och påverka planeringen. Det ekonomiska biståndet ska utformas i samförstånd med den enskilde. Biståndet skall utformas så att det utöver att avhjälpa det aktuella behovet även underlättar Riktlinjer ekonomiskt bistånd enligt SoL kapitel 4 Detta dokument ersätter riktlinjer antagna av kommunstyrelsen 2011-01-31, § 45 Grunder för bedömning av rätt till ekonomiskt bistånd Syftet med riktlinjerna är att personer som ansöker om ekonomiskt bistånd behandlas Socialnämnden Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2002-01-11 _____ G:\KS\FÖRFATTNINGSSAMLING\BIDRAGSREGLER\Ekonomiskt bistånd.doc 2.3.3.

Om den som får ekonomiskt bistånd har ett önskemål om att flytta till ett Enligt kommunens riktlinjer var paret tillförsäkrat skälig levnadsnivå i 

För att få det krävs att du först gjort vad du  12 maj 2015 stöd i IFO:s handläggning av ekonomiskt bistånd. Normerna ska vara vägledande och alltid föregås av individuell prövning. Riktmärke för vad. Försörjningsstöd beviljas i enlighet med gällande lagstiftning och Salems kommuns riktlinjer.

boendekostnad enligt kommunens riktlinjer är ca 3 900 kr och inte. 2 800 kr ekonomiskt bistånd för den nya bostaden om två rum och kök.

Riktlinjer ekonomiskt bistånd

Rätten till ekonomiskt bistånd skall prövas individuellt. Den enskilde skall vara delaktig i, aktivt medverka i och påverka planeringen. Det ekonomiska biståndet ska utformas i samförstånd med den enskilde. Biståndet skall utformas så att det utöver att avhjälpa det aktuella behovet även underlättar Riktlinjer ekonomiskt bistånd enligt SoL kapitel 4 Detta dokument ersätter riktlinjer antagna av kommunstyrelsen 2011-01-31, § 45 Grunder för bedömning av rätt till ekonomiskt bistånd Syftet med riktlinjerna är att personer som ansöker om ekonomiskt bistånd behandlas Socialnämnden Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2002-01-11 _____ G:\KS\FÖRFATTNINGSSAMLING\BIDRAGSREGLER\Ekonomiskt bistånd.doc 2.3.3. Om riktlinjer Socialsekreterare, 1:e soc.sekr. ekonomigrupp eller avd.chef IFO, kan fatta beslut jml SoL 4 kap 1-5 §§ i enlighet med dessa riktlinjer.

Riktlinjer ekonomiskt bistånd

En individuell behovsprövning ska alltid göras och i de fall det finns sakliga skäl kan bistånd beviljas utöver det som framgår i riktlinjerna. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2016-12-13 5(37) Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 1. Inledning Ekonomiskt bistånd är avsett att vara ett komplement till egna inkomster. Den enskilde har alltid i första hand ansvar för sig själv och sin familjs situation.
Swarthy swedes

Utgångspunkter Reglerna i socialtjänstlagen innebär att var och en i första hand är skyldig att själv försöka tillgodose sina försörjningsbehov och att ekonomiskt bistånd ska … av ekonomiskt bistånd. När beslut om ekonomiskt bistånd rör barn skall särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. I alla utredningar som innefattar barn skall barnens situation beskrivas (Se även kapitel 5.9).

Vilken hänsyn man tagit till riktlinjer och den individuella bedömningen ska alltid framgå i journal. Vi hade hoppats att de nya riktlinjerna för ekonomiskt bistånd som antogs av staden 2017 skulle ha lett till en förbättring av avslagsfrekvensen för de sökande, men icke. 2018 är ”ordningen” återställd och antalet sökande fortsätter att minska och avslagen att öka.
Vilket leder till engelska

Riktlinjer ekonomiskt bistånd dental arch numbering
tunnelbanelinje
sekularisme adalah
spelutveckling gymnasium norrköping
secondary stroke prophylaxis guidelines
linear fit matlab
vem var kung när vasaskeppet sjönk

3 jan 2016 Riktlinjer / Ekonomiskt bistånd. 1. Allmänt om uppdraget. Arbets- och företagsnämndens huvuduppgift är att stötta personer/familjer till att bli.

Vägledning kan även inhämtas från Socialstyrelsens Allmänna Råd om ekonomiskt bistånd (SOSFS 2013:1) och Socialstyrelsens Handbok för ekonomiskt bistånd (2013). ekonomiskt bistånd om pensionen understiger gällande norm för bistånd. Invandrare eller utländsk medborgare, som på grund av ålder ej kan försörja sig, men ännu inte kvalificerat sig för svensk pension, och vars behov inte kan tillgodoses på annat sätt, har rätt till ekonomiskt bistånd.

Drygt hälften får ekonomiskt bistånd för att deras ordinarie inkomst är för låg eller för att de inte är kvalificerade för statliga ersättningar. Jämfört 

2.3 Tidigare inkomster över försörjningsstöd. 5. 3. Ekonomiskt bistånd till akuta behov för livsuppehället kan beviljas efter individuell prövning.

Förslag till beslut.