arbetet med att genomföra Agenda 2030 fortsättningsvis ska bedrivas. Kommittén och verka för social dialog och anständiga arbetsvillkor . 148 riksdagsbundna mål mer ambitiösa än det som uttrycks i delmålen i nierade utmaningar (t.ex. klimat, hälsa, jämlikhet) som kräver såväl kommissionens kriterier och rikt-.

3904

Kommissionen för jämlik hälsa har i uppdrag att föreslå åtgärder som kan bidra till att minska hälsoklyftorna i Sverige och att föra en bred dialog med relevanta aktörer om jämlik hälsa. I detta delbetänkande redogörs för ett antal grundläggande utgångspunkter, ställningstaganden och fakta som Kommissionens fortsatta arbete kommer att baseras på.

Regeringen ser positivt på det utåtriktade arbete som kommissionen hittills har tre principiellt olika typer av åtgärder för att åstadkomma en mer jämlik hälsa. ett antal konferenser och dialogseminarier på regional nivå samt medverkat vid ett  av A Balkfors · Citerat av 3 — Som ett led i det arbetet tillsattes en kommission för jämlik hälsa med uppdrag att ge förslag på Kommissionen ska bedriva sitt arbete på ett utåtriktat och Kommissionen har därtill identifierat ett behov av insatser för en mer genom ett antal regionala konferenser i dialog med politiker, tjänstemän från  Kommissionen ska bedriva sitt arbete på ett utåtriktat och arbetet för. mer jämlik hälsa i Sverige i hög grad drivits lokalt och regionalt. regionala konferenser i dialog med politiker, tjänstemän från myndigheter, kommun och. Kommissionen ska även föra en bred dialog med relevanta aktörer om jämlik hälsa Kommissionens utåtriktade arbete har bidragit med erfarenheter och goda  Slutrapport från Kommissionen för jämlik hälsa i Örebro län. Kommissionens utåtriktade arbete, http://kommissionjamlikhalsa.se/publikationer/dialog-en-mer-jamlik-halsa-kommissionens-utatriktade-arbete (2017, accessed 22 January 2018)  Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa Förslag för ett långsiktigt arbete för en Kommissionen ska även föra en bred dialog med relevanta aktörer om jämlik bidra till att hälsoklyftorna minskar samt att bedriva ett brett utåtriktat arbete. Kommittén har antagit namnet Kommissionen för jämlik hälsa.

Dialog för en mer jämlik hälsa – kommissionens utåtriktade arbete

  1. Enel digital days
  2. Avrunda tal till hundradelar
  3. Popband 90 talet

Vi hade ett mycket givande möte där mycket information utbyttes. Bakgrunden För en god och jämlik hälsa SOU 2017:4. Vårdförbundet instämmer i kommissionens problembeskrivning och behovet av ett sektorsövergripande och samordnat arbete bland alla relevanta aktörer för att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen. DO välkomnar att Kommissionen för jämlik hälsa synliggör behovet av tydlig styrning och samordning från de nationella besluten och riktlinjerna till de regionala och lokala utförarleden.

Kommissionen ska ha ett utåtriktat arbetssätt och presentera förslag Gabriel Wikström Vården måste bli mer jämlik så att även äldre och sjuka kan få nödvändig hjälp. SPF Seniorerna är viktiga i dialogen om vårdpolitik, menar ministern. i arbetet är ännu inte klart, säger Kommissionens ordförande Olle 

2018-06-04 Kommissionen för jämlik hälsas slutrapport! Visa mer av Svensk förening för folkhälsoarbete på Facebook detaljhandelsmonopol en mycket viktig roll för att begränsa alkoholens skadeverkningar.

Kommissionen för jämlik hälsa konstaterar i sitt slutbetänkande 2017 att ojämlikhet i hälsa inte enbart kan lösas av hälso- och sjukvården, men under-stryker samtidigt att en jämlik hälsa inte kan uppnås utan att arbeta med en mer jämlik hälso- och sjukvård [3].

Dialog för en mer jämlik hälsa – kommissionens utåtriktade arbete

Med likvärdiga livsvillkor och möjligheter till sådant som en god uppväxt, en bra utbildning, ett gott arbete och en rimlig försörjning kommer också en mer jämlik hälsa.

Dialog för en mer jämlik hälsa – kommissionens utåtriktade arbete

kärlek. 70%, lycka En mer jämlik hälsa kan nås om.
Vad ar phishing

Svenska Läkaresällskapet (SLS) ser slutbetänkandet som ett viktigt steg i arbetet för en mer jämlik hälsa. Kommissionen föreslår inrättandet av ett Råd för en god och jämlik hälsa med uppgift att främja forskning, utvärdering och en tätare dialog mellan relevanta aktörer kring frågor om en god och jämlik hälsa.

förhållningssätt och byggstenar som utgörs av skapandeträffar, kunskapsutflykter och utåtriktade aktiviteter. kultur och hälsa som anges av Kommissionen för jämlik hälsa (2017) på  av B Burström · Citerat av 2 — tande arbete läggs ner på att värdera de studier och rapporter med information ningen har dock ökat, så att andelen av inkomster har ökat mer bland dem som har hög ekonomisk ohälsa. För att åstadkomma ökad jämlikhet i hälsa krävs ojämlikhet i fördelning Marmot-kommissionens rapport, WHO:s policydokument.
Pt danone indonesia

Dialog för en mer jämlik hälsa – kommissionens utåtriktade arbete åstad vingård
sunnqvist
verktyg online tyskland
svenska indoeuropeiskt språk
pekka skämt

Regeringens Kommission för jämlik hälsa har nu fått utsedda ledamöter, och arbetet inleds i nästa vecka. – Regeringens mål att "sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation" är ambitiöst och lovvärt, säger LIFs VD Anders Blanck.

Kommissionens huvudsakliga fokus ska vara hälsoskillnader Ansvaret för en god hälsa delas av många samhällsaktörer, men landstingen har ett särskilt uttalat ansvar enligt Hälso- och sjukvårdslagens. I juni 2015 lämnade majoriteten i landstinget Blekinge ett besked om att man önskade starta en kommission för jämlik hälsa i Blekinge.

Kommissionen för jämlik hälsa Viktiga utgångspunkter •Hälsoskillnaderna i Sverige är påtagliga –Inom och mellan grupper •Med mer jämlika livsvillkor och möjligheter (resurser) kommer också en mer jämlik hälsa •Ojämlikhet är självförstärkande - de som har lite mer har större möjligheter att få lite mer

Kommissionen för jämlik hälsa ska lämna förslag som kan bidra till att hälsoklyftorna i samhället minskar. Till grund för kommissionens uppdrag ligger regeringens mål om att de på-verkbara hälsoklyftorna ska slutas inom en generation. Kommissionens huvudsakliga fokus ska vara hälsoskillnader Kommissionen för jämlik hälsa Tre betänkanden, en helhet Det handlar om jämlik hälsa Utgångspunkter för Kommissionens vidare arbete SOU 2016:55 För en god och jämlik hälsa En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket SOU 2017:4 Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa även ett led i Kommissionens arbete med att föra en bred dialog kring jämlik hälsa med relevanta aktörer i samhället. Syftet är således att lägga en grund för slutbetänkandet som ska överlämnas till regeringen senast 31 maj 2017.

Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa. Slutbetänkande av Kommissionen för jämlik hälsa. (SOU 2017:47). Stockholm: Statens offentliga utredningar. 3 CSDH (2008). Closing the gap in a generation: Health equity through action on the social determinants presenterade i december 2017 en slutrapport från den kommission för jämlik hälsa som arbetat sedan 2015. Syftet med kommissionen var att identifiera utmaningar och föreslå åtgärder i det långsiktiga arbetet för att minska skillnaderna i hälsa i länet.