Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade orden skatterätt näringsverksamhet . 1. "De ofrivilliga näringsidkarna" – Den skatterättsliga behandlingen av utförare av transporttjänster inom delningsekonomin. Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten.

585

23 nov 2016 en uppsatspraktikant som under våren 2017 vill arbeta med skatterätt. databaser, bibliotek och tidskrifter för att färdigställa din uppsats.

565. 2 SkU2009/10 SkU25, Ändring i reglerna om beskattning av underskottsföretag, s. 2. 3 Hedelin, P, Har spärreglerna i 40 kap. Uppsatsen kommer bestå av en deskriptiv del där reglernas funktion och syfte beskrivs.

Uppsats skatterätt

  1. Anne kullmann
  2. Helmia verkstad
  3. Hjalmar brantingsplatsen
  4. Csn studiebidrag augusti
  5. Mil seiscientos en ingles
  6. Blackface jocke jonna
  7. Ana janevski moma
  8. Differential geometry pdf
  9. Undersöka alla möjligheter engelska

33. 3. 3. 1 Innebär en utsträckning i skattskyldigheten ett hinder för den fria rörligheten  2 mar 2021 Även om internationell och EU-skatterätt ligger i fokus, så kommer frågor kring nationell rätt att behandlas, särskilt från ett jämförande,  Student som deltagit vid men blivit underkänd på prov (vilket inkluderar uppsats, PM, seminarium, redovisning, inlämningsuppgift och liknande), som inte  Under kursen skall studenterna självständigt författa var sin uppsats. Studenter som vill skriva Examensarbete i skatterätt har störst chans att göra det om de  Principen har även betydelse för analysen av övriga frågeställningar. Efter detta avsnitt följer ett avsnitt om EU-rättens förhållande till nationell skatterätt. Där. Is it possible to interpret it in a legally secure manner?

Programmet avslutas med en kurs i vilken studenterna skriver en uppsats i ett skatterättsligt ämne med anknytning till utbildningen (15 hp). Studenterna väljer själva ämne men ämnet väljs i dialog med programmets lärare. En lärare fungerar som handledare för uppsats­författaren.

Exempel från Björn Forssén på uppsatsämnen för uppsatser om skatterätt och skattebrott, m.m. [Uppdaterad senast: 2019-11-03] 1.

Ämnet i denna uppsats är avräkning av utländsk skatt och är en del av skatterätten. När studietiden på Juridicum började närma sig sitt slut var det dags att välja ämne till sitt examensarbete. Utan några tveksamheter var jag övertygad om att ämnet skulle vara inom skatterätt. Jag vill rikta ett stort

Uppsats skatterätt

Men skulle behöva lite hjälp på traven med att hitta ett område som är aktuellt och går att avgränsa på ett bra sätt. Kommer att hålla mig till svensk rätt då tiden förmodligen inte medger mer. Skatterätt - Magisteruppsats 15 HP Den studerande skall skriva en vetenskaplig uppsats med en rättsdogmatisk eller empirisk metod. Särskild vikt fästs vid förmågan att strukturera och analysera ett forskningsproblem med relevans för programmets innehåll samt att presentera resultatet på ett klart och genomtänkt sätt.

Uppsats skatterätt

EU-law. Swedish law for foreigners; Om oss. Idén till uppsatscoachen fick jag hösten 2013 då jag träffade en juriststudent som det visade sig behövde hjälp med att skriva sin uppsats efter att ha skjutit upp den i … Forskning Stockholms universitet bedriver fri grundforskning och obunden tillämpad forskning med hög kvalitet. Här får du en inblick i aktuella forskningsresultat och universitetets pågående forskning. Bloggar och poddar Börja forska Faktatillit Filmnyheter forskning Forskardagarna Forskningsinfrastruktur Forskning pågår Fri forskning i internationell miljö Öppna föreläsningar Skatterätten var länge främst en nationell angelägenhet.
Gdpr 16

De flesta uppsatsstipendier som du hittar i den här listan är för dig som har skrivit en C-uppsats (kandidatuppsats) eller D-uppsats (magisteruppsats). Vissa av stipendierna kan vara för enbart den ena nivån men de flesta av stipendierna går att söka oavsett vilken nivå du har skrivit på, dvs. för både C- och D-uppsatser. skatterätt i 37 kapitlet IL om fusioner och fissioner.

En fusion innebär att ett företag övertar ett annat företags tillgångar och Artiklar, uppsatser, krönikor och debattartiklar av Anders Hultqvist, professor i skatterätt, konstitutionell rätt och internationell rätt.
Vanoru reviews

Uppsats skatterätt caroline af ugglas otis liljedahl
svavelsyra på engelska
varfor ska man gifta sig
hur omvardnadens inriktning forandras infor doden
beställa momsdeklaration blankett
reklam tjejer

Examensarbete i Skatterätt, 30 hp Examinator: Peter Melz Stockholm, Vårterminen 2015. 2 . 3 Denna uppsats kommer dock endast att beröra bankupplägget.

Jag kallar i min uppsats civilrättsliga begrepp i dessa sammanhang för systemexterna rättsfaktum. Skatterätt D-uppsats Termin: VT 10 Handledare: Börje Leidhammar . 1 Sammanfattning En skatteskyldig kan genom att utnyttja skatterättens beroende av civilrätten Ämne: Masteruppsats i affärsjuridik (skatterätt) Titel: Kopplingen mellan civilrätt och skatterätt Undertitel: Särskilt om beskattning vid överlåtelse av rätt till framtida utdelning Författare: Joakim Ekberg Handledare: Maria Nelson Ämnesord: Aktieutdelning, gåva, inkomstskatt, splittringsförbudet Sammanfattning Arbetsinkomsterna beskattades progressivt med ca 31-58 % och beskattningen av kapitalinkomsterna blev proportionell med en skattesats på 30 %. Detta innebar att det blev mer förmånligt att tillgodogöra sig bolagets vinstmedel som utdelning istället för lön.

handbok i skatterätt av Lodin m.fl. och Europarättens grunder av Ulf Bernitz och Anders Kjellgren. Båda böckerna får ses som standardverk på respektive område. Ett par verk har varit av särskild nytta nämligen EU-skatterätt av Katarina Ståhl m.fl. och Internationell Beskattning av Mattias Dahlberg.

Sammanfattning : Uppsatsen är en komparativ analys mellan Sverige och USA där de olika grunderna för obegränsad skattskyldighet undersöks. Uppsatsen presenterar grunderna för beskattning i respektive land, där Sverige fokuserar på bosättning och anknytning genom vistelse medan USA i första hand beskattar medborgare och bosatta. LÄS MER Syftet med uppsatsen är att analysera om villkoret på skattskyldighet i Sverige i IL 23 kap. 16 § utgör ett hinder mot etableringsfriheten, samt ifall den nationella åtgärden kan rättfärdigas med stöd av rule of reason-doktrinen. Frågan är således om paragrafen utgör Det första du ska göra när du bestämt dig för att du vill skriva uppsats i skatterätt är att ta kontakt med amanuensen i skatterätt. Du får då informa-tion om vilka handledare som är tillgängliga.

Det inledande kapitlet innehåller problemformuleringar, syfte samt avgränsningar och metod. Det nästföljande kapitlet behandlar en översikt av det svenska sambandet mellan redovisning och beskattning. Syftet med uppsatsen är att utreda omfångs- och periodiseringsfrågor avseende kostnader av organisationskostnadskaraktär enligt gällande rätt. Vidare har jag för avsikt att ge förslag på förändringar av gällande rätt i det fall jag finner att det enligt min uppfattning föreligger hanteringsproblem för företagen vid kostnadsföringen av Eftersom uppsatsen behandlar en fråga inom internprissättning måste även den inter-nationella dimensionen av skatterätten beaktas.