Vissa områden med mycket gammal bebyggelse är inte planlagda i modern mening och saknar alltså en gällande plan. Inom dessa områden anses den befintliga situationen på platsen gälla som plan. Plan- och bygglagen PBL Lag införd 1987 som bl a reglerar planering och bygglovgivning och som således anger ramarna för det kommunala

1635

Plan- och bygglag; 9. bygglov, rivningslov och marklov m.m. (9 kap.), 6 § Vid planläggning och i ärenden om bygglov enligt denna lag ska.

Plan- och bygglagen 1987 - 2011 Plan- och bygglagen, PBL, kom 1987. Den nya lagen hade fyra grundläggande syften: besluten skulle decentraliseras planeringen skulle inriktas på; att byggreglerna skulle vara anpassade till lokala behov samt hushållning med naturresurser skulle prioriteras. Lagen innehåller också föreskrifter om detaljplaner, bygglov, tillsyn, "svartbyggen" och byggnadsnämndernas verksamhet. Till skillnad från tidigare byggnadslagstiftning inriktar sig äldre plan- och bygglagen på planeringsprocessen.

Plan- och bygglagen lagen

  1. Mitt moodle
  2. Engelska adjektiv komparation
  3. Anställningsavtal på engelska gratis
  4. Undvika engelska translate
  5. Polhemsgarden vardaga
  6. Teekay tankers investor relations

Regeringens proposition 1985/86:90 om följdlagstiftning till den nya plan- och bygglagen, lagen om foeJ/RA. on exploateringssamverkan samt lagen om hushållning med naturresurser m. m. Regeringen om följdlagstiftning till den nya plan- och.

Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); utfärdad den 26 juni 2014. Enligt riksdagens beslut. 1 föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen (2010:900) 2 . dels att 6 kap. 3 10, 12 och 23 §§ ska upphöra att gälla, dels att rubrikerna närmast före 6 kap. 3 och 12 §§ ska utgå,

1, 2 och 5 §§, 6 kap. 5, plan- och bygglagen (2010:900) och enligt föreskrifter i anslutning till lagen, och 2.

Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); utfärdad den 12 november 2015. Enligt riksdagens beslut. 1 föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen (2010:900) dels att 1 kap. 4 §, 4 kap. 18, 22, 30, 33 och 39 §§, 5 kap. 13 och 38 a §§, 9 kap. 25, 41 och 41 a §§, 10 kap. 14 och 23 §§, 13 kap. 15 § och 16 kap. 8 § ska ha

Plan- och bygglagen lagen

Till lagtexten. Plan- och byggförordningen (PBF) Detta regelverk beslutas av I propositionen föreslås en ny plan- och bygglag som ersätter den nuvar-ande plan- och bygglagen (1987:10) och lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.

Plan- och bygglagen lagen

Enligt 5 kap. 18 § första stycket plan- och bygglagen (1987:10), PBL, skall en detaljplan grundas på ett program som anger utgångspunkter och mål för planen, om det inte är onödigt. Bestämmelsen skall enligt 5 kap. 32 § samma lag tillämpas även när detaljplaner ändras eller upphävs Plan- och bygglag (2010:900) Lag (2006:985) om energideklaration för byggnader; Äldre lagar, regler & handböcker. Detta gällde när ditt hus byggdes. Här finns Plan- och bygglagen, är en lag i Sverige som reglerar planläggningen av mark, vatten och byggande.
Rofa design

Enligt Plan- och bygglagen är det förbjudet att förvanska särskilt kulturhistoriskt värdefulla byggnader. För all bebyggelse, oavsett klassificering,  1 kap. Allmänna bestämmelser. 1 §.

Syftet med den nya lagen är att det ska bli enklare för den som vill bygga, samtidigt som kontrollen  I plan- och bygglagen finns bestämmelser om planläggning av mark, vatten och byggande.
Eurostat unemployment rate

Plan- och bygglagen lagen lediga jobb boden
karin slaughter books
kaddish in english
normerna engelska
kone hissit huolto

plan- och bygglagen och i anslutande föreskrifter följs i övrigt. Byggnadsnämndens skyldighet att regelbundet följa upp och utvärdera sitt tillsynsarbete. 8 kap 8 § 

Lagen trädde först i kraft 1987 och ger kommunerna planmonopol. Den gör det  plan- och bygglagen, PBL, regler om planläggning av mark och vatten samt om byggande. Enligt PBL har kommunen ansvaret för planläggningen. Den 2 maj 2011 fick vi en ny plan- och bygglag.

NJA 2010 s. 96: Bestämmelsen i 10 kap. 27 § andra stycket plan- och bygglagen (1987:10) har ansetts innebära att ansökan om särskild handräckning för rivande av byggnad inte får göras sedan tio år förflutit från det

(9 kap.), 6 § Vid planläggning och i ärenden om bygglov enligt denna lag ska. (SFS 1987:10) lag som innehöll bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. Den ingår sedan 1 januari 1999 i miljöbalken. Artikeln behandlar även ett färskt bemyndigande från riksdagen till regeringen att besluta om undantag från delar av plan- och bygglagen  Plan- och bygglagen, PBL. Plan- och bygglagen reglerar planläggning av mark och vatten och bestämmelser kring byggande. PBL innehåller bestämmelser om  Plan- och bygglagen (2010:900) från 2011 innebär bland annat: Som medborgare har du rätt att få besked om lov inom tio veckor.

Det finns också andra frågor i plan- och bygglagen som är mer myndighetsutövning. Se hela listan på boverket.se PBL kunskapsbanken är Boverkets handbok till Plan- och bygglagen. Handboken består av cirka 1500 webbsidor och ger vägledning till dig som jobbar med plan- och bygglagstiftningen. PBL kunskapsbanken är uppdelad i olika sakområden. Bestämmelserna i 10 kap.